Et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul dair yönetmelik

Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin çalışma ve denetleme usul dair yönetmelik


MADDE 1 - 5/1/2005 tarihli ve 25691 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ş) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte tanımlanan yetkili idare tarafından verilen ruhsatı,"
"t) Çalışma İzni: İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almış, yetkili merci tarafından uygun görülen projelerine göre yapılmış ve belgeleri ile yerinde yapılan inceleme sonucu uygun görülen tesisin faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen izin belgesini,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendinin dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
"e ) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre alınan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı veya bu ruhsatı veren kurumdan aslının aynıdır onaylı sureti veya noterden tasdikli sureti."
"İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almak üzere müracaatta bulunmuş olmak şartıyla birinci sınıf gayri sıhhi müessese kapsamındaki kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerine, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen çalışma izni için gerekli belgelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç, diğer belgelerin tamamlanması ve tesiste yapılacak denetimde teknik ve hijyenik şartların uygun bulunması halinde, deşarj ve emisyon ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla yetkili merci tarafından bir yıl süre ile geçici çalışma izin belgesi verilir. Yetkili idarenin talebi üzerine bu süre bir yıl daha uzatılabilir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının alınması halinde verilen geçici çalışma izin belgesi, Çalışma İzin Belgesine çevrilir. Bu süreler içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınamaması halinde müracaatlar ve verilen geçici çalışma izin belgeleri iptal edilir."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 5 inci madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 5 - 31/8/2006 tarihinden önce müracaat ederek geçici çalışma izin belgesi almış olan birinci sınıf gayri sıhhi müessese kapsamındaki kırmızı et ve et ürünleri üretim tesisleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen sürelerden yararlandırılır.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci ve Geçici 2 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.